1) برنامه ریزی همچنانکه قبلا توضیح داده شد باعث رهایی از خطورات شیطانی می شود

2) علاوه بر  این، برنامه ریزی و انجام آن باعث تسلط بر نفس و محدود کردن هوا و هوس می شود و اگر کسی بی نظم باشد یعنی هوا و هوس او بر عقلش می چربد(معمولا)

3) برنامه ریزی باید دارای سه قسمت بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت باشد

4) مهمتر از برنامه ریزی، نظم در عمل به آن است و نفس معمولا از انجام برنامه سر باز می زند اگر دوسه هفته برنامه رو با مجاهده به نفس تحمیل کنیم بعد راحت تر می پذیرد و عقل سوار نفس می شود.

5) برنامه باید شامل همه مسایل دنیوی، کاری، تحصیل، تفریح، ورزش، عبادت و... باشد و در زمان انجام هرکاری همه تمرکز بر همان کار باشد یعنی وقت درس، غرق درس، به وقت ورزش متمرکز بر آن و... و حین انجام هرعمل به هر فکر غیر آن و ازجمله خطورات شیطان بی اعتنا بود.